06 apr 2015

Het circulatieplan in Veltem

Goede fietspaden, brede voetpaden, veilige oversteekplaatsen... Groen pleit al jaren voor maatregelen die meer mensen aanzetten om te voet of met de fiets op pad te gaan in de eigen gemeente en die de leefbaarheid van wijken en dorpskernen verhogen. Initiatieven die deze doelstellingen ondersteunen krijgen van Groen de volle steun. Het huidige circulatieplan in Veltem heeft ongetwijfeld als doel het creëren van een veilige schoolomgeving en een leefbare dorpskern, maar slaagt hier in de praktijk niet voldoende in.   In de praktijk

 

 

De huidige maatregelen waarbij men via een lussensysteem en eenrichtingsstraten de dorpskern van Veltem wil ontlasten, zorgen voor ongewenste neveneffecten.  Een voorbeeld:  De Haachtstraat, een weg die  het verkeer vanuit het dorp  ontsluit richting Brussel en Mechelen wordt éénrichting gemaakt. Hierdoor krijgen aangrenzende secundaire wegen zoals de Hollestraat plots extra auto's te slikken wat deze secundaire wegen onveiliger maakt en tot lawaaioverlast leidt voor de bewoners. Begeleidende maatregelen voor fietsers en voetgangers zijn helaas nergens te bespeuren.

 

Veltem op zijn kop

Er ontstond heel wat commotie bij de uitvoering van de nieuwe maatregelen vooral door de gebrekkige communicatie. Handelaars stellen een aanzienlijke daling vast in hun cliënteel, buurtbewoners ervaren hinder van de hogere snelheid van de auto's in de eenrichtingsstraten,  ouders vinden het onveilig om hun kinderen via deze straten naar school te sturen.  De lawaaihinder nam in sommige straten drastisch toe .

 

Nood aan een helder plan met prioriteit voor de zachte weggebruiker en een doortastende communicatie

Groen wijst op het belang van een doordachte aanpak die gebaseerd is op o.a.:

·     de inbreng van mobiliteitdeskundigen bij de opmaak van de plannen;

·     voldoende overleg met alle betrokkenen: scholen, ouders, buurtbewoners, handelaars, adviesorganen (GAMV, MAR en Fietsersbond) en de ruimte om hun ideeën, bekommernissen, suggesties te integreren in de plannen;

·     een  onderbouwde nulmeting en indicatoren om de effecten te meten;

·     een heldere communicatie tijdens de hele proefperiode.

 

Binnen welke visie?

Groen geeft ingrijpende maatregelen zoals de aanpak in Veltem, alleen kans op slagen als deze kaderen in een bredere visie op mobiliteit en het leefbaarder maken van de dorpskernen.  Een visie die ook afgetoetst moet worden bij de bevoegde adviesraden: de GAMV en de MAR. Pas daarna  kan je werken aan een draagvlak en stapsgewijs met de betrokkenen de weerhouden maatregelen uitvoeren en evalueren. Op dit vlak heeft het huidige bestuur absoluut steken laten vallen: er was nauwelijks afstemming met de GAMV en te weinig ruimte voor uitwisseling met de betrokken bewoners.

 

Evaluatie

Groen stelt vast dat een professionele aanpak ontbreekt op een aantal vlakken en pleit voor een zorgvuldige evaluatie waarbij alle partijen gehoord worden. Een bijsturing van de plannen op basis van de ervaringen en nieuwe inzichten moet mogelijk zijn.

 

Interpellatie van Groen

In de gemeenteraad van 13 januari peilde Groen o.a. naar de evaluatiecriteria  en de toetsing van het proefproject aan het STOP-principe waarbij stappen en trappen alle voorrang moeten krijgen. 

Interpellatie op gemeenteraad 12 januari 2016:

'Groen heeft enkele vragen die te maken hebben met het proefproject  in Veltem waarbij in een aantal straten in de dorpskern eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. Het doel van dit proefproject is  om 'minder verkeer in de schoolomgeving te realiseren' en bijgevolg de verkeerssituatie (rond de school in het bijzonder - en in het dorp meer in het algemeen)  veiliger te maken.

Om te kunnen evalueren of dit project zijn doel haalt, is het essentieel om de huidige ? gewijzigde- situatie te kunnen vergelijken met de beginsituatie.' 

Groen stelde het bestuur volgende vragen:

1.     Klopt de bovenstaande beschrijving met de doelstellingen die u en het college heeft vooropgesteld?

 

2.     Kan  u ons de cijfers of data ter beschikking stellen van de verkeerssituatie voor dit proefproject van start ging. Ik denk hierbij o.a. aan:

·      het aantal auto's dat in de Haachtstraat, ter hoogte van Toverveld, passeert tijdens de ochtendspits en de avondspits

·     Het aantal fietsers en voetgangers die het kruispunt aan de Haachtstraat en de Overstraat oversteken of passeren.

·     De gemiddelde snelheid van deze auto's.

·     De oorzaken van de verkeersonveiligheid? ligt dit aan het aantal auto's? aan de snelheid? aan het gebrek aan goede oversteekplaatsen? Aan het feit dat de auto's tot aan de schoolpoort rijden?

·     Inzicht in het sluipverkeer.

 

3.     Op welke manier gaat u evalueren of dit proefproject zijn doel haalt ? Bv. Hoe gaat u evalueren of de schoolomgeving veiliger is geworden? Welke indicatoren wil u hiervoor gebruiken? Wanneer is voor u dit proefproject geslaagd? Wat zijn de minimumdoelstellingen die u voorop stelt?

4.     Hoe past dit proefproject binnen het bestaande mobiliteitsplan? En hoe sluit dit proefproject aan bij het verkeersluw maken van het centrum van Veltem? Op welke manier past dit binnen een breder verkeersbeleid in het centrum van Veltem waarbij de veiligheid van de zwakke weggebruiker centraal staat? Hoe beantwoordt het proefproject aan het STOP-principe zoals vermeld in de beleidsverklaring van eind december 2013?

5.     Welke verkeersdeskundigen werden betrokken bij de uitwerking van het proefproject? Wat was het advies van de GAMV voor dit concrete proefproject? Is het mogelijk dit advies in te kijken?

De bevoegde schepen Maarten Forceville antwoordde op deze vragen dat er een evaluatievergadering komt in april en dat het de bedoeling is om de straten veilig te maken voor zachte weggebruikers. Toch blijven we met Groen op onze honger zitten: welke concrete maatregelen zal het bestuur toepassen om kwetsbare voetgangers zoals kinderen en ouderen een veilig gevoel te geven? Worden er schoolstraten of woonstraten aangelegd? Krijgt de fiets voorrang op de auto?

We hopen van harte dat dit bestuur in het uiteindelijke circulatieplan de moed heeft om duurzame keuzes naar voor te schuiven met prioriteit voor fietsers en voetgangers. Dit is voor Groen ook de enige mogelijke keuze als men het goedgekeurde klimaatplan ernstig neemt. Met dit plan dat o.a. inzet op duurzame bouwrenovaties en het terugdringen van autoverkeer,  engageert Herent zich om de volgende vier jaar acties op touw zetten die de CO2 uitstoot drastisch moeten verminderen op haar grondgebied.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren