05 sep 2012

Voorstel van motie over duurzame mobiliteitsinvesteringen in de Vlaamse Rand

Herent, 4/9/2012 Aan het college van burgemeester en schepenen van en te Herent Groen Herent stelt voor om volgend punt te bespreken en goed te keuren op de gemeenteraad van 11/09/2012

Voorstel van motie om op korte termijn te komen tot duurzame mobiliteitsinvesteringen in de Vlaamse Rand in plaats van een uitbreiding van de ring rond Brussel

De gemeenteraad van Herent

Stelt vast dat de Ring rond Brussel nu reeds veel verkeer dient te verwerken en het hoogst aantal congestiegevoelige locaties bevat in Vlaanderen, regelmatig oververzadigd is en een grote milieulast veroorzaakt, o.m. wat lawaai en luchtvervuiling betreft, voor de Vlaamse rand;

Stelt vast dat hier op korte termijn maatregelen moeten genomen worden;

Stelt echter vast dat de aanleg van nieuwe wegen of nieuwe wegvakken steeds ook een verkeersaanzuigend effect heeft en de problemen inzake leefmilieu en  gezondheid nog dreigt te verergeren;

Stelt bovendien vast dat zowel de Vlaamse als de Brusselse gewestregeringen de komende jaren projecten wensen te ontwikkelen, zoals de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem, de realisatie van grote winkelcentra of  van nieuwe logistieke zones die nog eens extra verkeer zullen aanzuigen;

Stelt vast dat een verbreding van de ring rond Brussel of vergelijkbare infrastructuuroplossingen niet kunnen zonder de leefbaarheid van de hele streek nog zwaarder te belasten en een bedreiging vormen voor de groene gordel  die deels in het Brussels gewest zelf ligt en deels in de rand;

Stelt vast dat alle scenario's die onderzocht zijn in het Milieu Effect Rapport (MER) over de aanpassing van de ring rond Brussel leiden tot meer lawaaioverlast, meer fijn stof en stikstofoxiden en meer beslag op open ruimte en groen;

Stelt vast dat in dit MER steevast wordt uitgegaan van een belangrijke en noodzakelijke taakstelling voor meer openbaar vervoer en voor het realiseren van meer fietsroutes enerzijds  en van de invoering van een vorm van rekeningrijden op de ring anderzijds;

Stelt vast dat in tijden van economische crisis en budgettaire krapte, zeer omzichtig dient omgesprongen te worden met de beschikbare financiële middelen;

Is van mening dat in het kader van een economisch relancebeleid investeringen in mobiliteit en infrastructuur slechts kunnen verantwoord worden, op voorwaarde dat deze echt toekomstgericht en duurzaam zijn en de leefbaarheid in de stad en in de rand verhogen en niet verlagen;

Vraagt het gemeentebestuur van Herent daarom om er bij de Vlaamse, federale en de Brusselse regeringen op aan te dringen om:

  1. De ring rond Brussel niet uit te breiden met extra wegcapaciteit (nieuwe rijvakken);
  2. In de eerste plaats werk te maken van die investeringen die in elk geval wenselijk en noodzakelijk zijn, met name de investeringen in een modale verschuiving naar meer openbaar vervoer (trein, tram, bus), meer fietsroutes en meer binnenvaart in zowel de stad als de rand;
  3. Versneld werk te maken van het GEN-project;
  4. Zeker niet te snijden in bestaande investeringsplannen van Infrabel, de Lijn of de MIVB, maar deze integendeel aanzienlijk op te drijven;
  5. Verder werk te maken van een vergelijkbaar expressnetwerk voor fietsers in de Vlaamse Rand;
  6. Maximaal in te zetten op goederenvervoer over het water en via het spoor als alternatief voor goederenvervoer over de weg;
  7. Met alle gewestregeringen samen snel werk te maken van het uittesten van vormen van rekeningrijden in de GEN-zone, om op die manier de verkeerstromen te ontraden en/of aan te sturen;
  8. Duidelijk te stellen dat bepaalde types van voertuigen (zoals superlange vrachtwagens) op de ring rond Brussel niet kunnen toegelaten worden;
  9. Werk te maken van een permanent Verkeerscentrum Ring en een dynamisch verkeersmanagement op de ring, bijv. door de inzet van dynamische route-informatie panelen (DRIP's), die over de hele breedte van het wegdek worden aangebracht;
  10. Voorrang te geven aan een set van urgente maatregelen die op korte termijn soelaas  kunnen bieden.

Veer Dusauchoit en Jos Vandikkelen, namens Groen Herent

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren